Тарифи

Тарифа за таксите и услугите, предоставяни от "ОББ Асет Мениджмънт" АД 

Услуга Цена
1. Издаване на депозитарна разписка на притежател на дялове в договорен фонд 4,00 BGN
(2,00 EUR)
2. Прехвърляне на дялове от подсметка на притежателя на дялове в ОББ АМ АД към подсметка при инвестиционен посредник 4,00 BGN
(2,00 EUR)
3. Поемане на дялове от подсметка на притежателя на дялове при инвестиционне посредник към подсметка на ОББ АМ АД 4,00 BGN
(2,00 EUR)
4. Получаване на потвърждение и други документи, свързани с поръчката по пощата 5,00 BGN 
(2,52 EUR)
5. Такса за сключване на Договор за СИП (еднократно при всеки нов договор до 50лв вкл.)
При промяна на параметри по вече сключен договор, не се събира такса
2,50 BGN
(1,27 EUR)
6. Изпълнение на поръчка за отказ Без такса
7. Управление на индивидуални инвестиционни портфейли
(вкл. портфейли на институционални инвеститори)
По договаряне
8. Управление на дейност - счетоводна, маркетингова, представителна, водене на архив и др. - на институционални инвеститори - само във връзка с т.7. По договаряне
9. Консултации относно ценни книжа По договаряне

Настоящата Тарифа влиза в сила, считано от 01.01.2012 г.

 

Котировки за деня 14.01.2019