ОББ Асет Мениджмънт

За нас:

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е лицензирано управляващо дружество с решение на Комисията за финансов надзор от 2004 година.
"ОББ Асет Мениджмънт" АД организира и управлява осем колективни инвестиционни схеми в лева и една колективна инвестиционна схема в евро:

 ДФ "ОББ Платинум Облигации" - консервативен договорен фонд;

 ДФ "ОББ Платинум Евро Облигации" - консервативен договорен фонд, деноминиран в евро;

 ДФ "ОББ Балансиран Фонд" - балансиран договорен фонд;

 ДФ "ОББ Премиум Акции" - високодоходен договорен фонд;

 ДФ "ОББ Патримонум Земя" - високодоходен договорен фонд;

 ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест" - високодоходен договорен фонд;

 ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" - високодоходен договорен фонд.

 ДФ "ОББ Глобал Растеж" - високодоходен договорен фонд;

 ДФ "ОББ Глобал Дивидент" - високодоходен договорен фонд;

Фондовете, управлявани от "ОББ Асет Мениджмънт" АД, са едни от най-успешните български колективни инвестиционни схеми, които предлагат иновативни и атрактивни възможности за инвеститорите да се възползват от ръста на българските и международните капиталови пазари.

 

Котировки за деня 06.08.2020