ОББ Асет Мениджмънт

Нашата дейност:

Управляващо дружество "ОББ Асет Мениджмънт" АД е със законово установен предмет на дейност, съгласно чл. 86 от ЗДКИСДПКИ;

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително;

Управление на инвестициите; 

Aдминистриране на дяловете и/или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете и акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, организиране на воденето на книгата на притежателите на дялове и акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;

Mаркетингови услуги;

Управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента.

Предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

Котировки за деня 20.08.2019