ОББ Асет Мениджмънт

Нашата история:

Управляващо дружество "ОББ Асет Мениджмънт" АД е учредено на 23.04.2004 г. в гр. София. Капиталът на дружеството е в размер на 700 000 (седемстотин хиляди) лв., разпределен в 700 (седемстотин) обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас и номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка.

От юни 2017 г. управляващото дружество е част от KBC Груп България, в която влизат ОББ, ДЗИ, ОББ Интерлийз, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер, ОББ Метлайф ЖЗД.

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е в Топ 3 на управляващите дружества в България по размер на управляваните активи.

Лидер в управлението на взаимни фондове и индивидуални портфейли от 2004 година.

Котировки за деня 20.08.2019