ОББ Балансиран Фонд

ОББ Балансиран Фонд
» 15.9785
Нисък Риск Висок
За постигане на основната цел на ДФ „ОББ Балансиран Фонд” се прилага активен подход при управление на портфейла от ценни книжа и подходяща методика за управление на риска, като се съблюдава  следната стратегия:

Търси се баланс между инструментите с фиксиран доход и дяловите ценни книжа, което предполага по-малка изменчивост на цените и доходността на портфейла;

Инвестициите в акции прибавят променливост към портфейла, увеличават риска и, съответно - възможността за по-висока доходност;

Чрез разпределение на активите (Asset Allocation) и регулярно балансиране на портфейла, се постига диверсификация и се комбинират преимуществата на всички ценни книжа, предлагани на пазара;

Максимизиране на възвръщаемостта и реализиране на ползи от относителното движение в стойностите на различните видове финансови активи и различните регионални капиталови пазари;

Управление на средствата чрез гъвкава политика за минимизиране на риска и ограничаване и предпазване от евентуални загуби (hedging).

Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ДФ „ОББ Балансиран Фонд”, се формира от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на дружеството, получени дивиденти и лихви по дългови ценни книжа, банкови депозити и др.

ДФ „ОББ Балансиран Фонд” може да осъществява срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

 

Котировки за деня 20.01.2021