ОББ Балансиран Фонд

ОББ Балансиран Фонд
» 16.0726
Нисък Риск Висок

Основна цел на ДФ “ОББ Балансиран Фонд” е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на дяловете на договорния фонд чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 3 години.

В краткосрочен план, цел на договорния фонд е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по сравнимите алтернативни вложения в лева при умерено ниво на риск.

Тип фонд: Балансиран договорен фонд
Инвестиционен фокус:

Акции и облигации на
Българската Фондова Борса

Старт на публично предлагане: 31.01.2005
Минимална инвестиция: 100 лева
Валута: Български лев (BGN)
Банка депозитар: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Такси на инвеститора
Такса емитиране няма
Такса обратно изкупуване преди 12 месеца 0.40% от НСА за 1 дял
Такса обратно изкупуване след 12 месеца няма
Разход за управление 2.25%

Доброто корпоративно управление е в основата на стратегията за постигане на очакваната доходност и изграждане на високо доверие в инвеститорите.

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – КЛОН (България) е осигурило мрежа от офиси, където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ “ОББ Балансиран Фонд”. Това са клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.

Котировки за деня 21.01.2021