Параметри

Минималните месечни вноски по договор за СИП са както следва: 

Договорен фонд

    Минимална вноска     

ОББ Премиум Акции

20 лева

ОББ Платинум Облигации

20 лева

ОББ Патримониум Земя

20 лева

ОББ Балансиран Фонд

100 лева

ОББ Глобал Фарм Инвест

100 лева

ОББ Глобал Детски Фонд

100 лева

ОББ Глобал Дивидент

100 лева

ОББ Глобал Растеж

100 лева

KBC ExpertEase

 30 евро

Разполагате със спестяванията си във всеки момент – можете да ги изтеглите заедно с постигнатата доходност, без да се начисляват наказателни такси и комисиони.

Може да внасяте допълнителни суми, когато имате тази възможност;

Свободно увеличаване или намаляване на сумата, според моментните възможности;

Възможност за промяна на датата, сметката, фонда;

Имате възможност да участвате в неограничен брой спестовни планове едновременно;

Котировки за деня 22.07.2021