ОББ Платинум Облигации

ОББ Платинум Облигации
» 14.8273
Нисък Риск Висок

За постигане на целите на ДФ"ОББ Платинум Облигации", Управляващото дружество следва консервативна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния му портфейл от ценни книжа и парични средства.

Средствата на ДФ"ОББ Платинум Облигации" се инвестират предимно в дългови ценни книжа (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.), приети за търговия или търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина и инструменти на паричния пазар (краткосрочни държавни ценни книжа, банкови депозити и др.), и в по-малка степен – в акции, приети за търговия на регулиран пазар, акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни дружества и дялове на договорни фондове, с цел диверсификация на активите в портфейла.

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност, "ОББ Асет Мениджмънт" АД може да осъществява за сметка на ДФ"ОББ Платинум Облигации" срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

За постигане на основните цели на ДФ"ОББ Платинум Облигации" и при управлението на риска, Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривативни финансови инструменти.

Котировки за деня 20.01.2021