ОББ Платинум Облигации

ОББ Платинум Облигации
» 14.8280
Нисък Риск Висок

ДФ"ОББ Платинум Облигации" е консервативен фонд, инвестиращ предимно в корпоративни облигации, депозити, държавни ценни книжа и инструменти на паричния пазар в България

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 2 години.

Основна цел на ДФ“ОББ Платинум Облигации” е в дългосрочна перспектива да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства чрез реализиране предимно на приходи от лихви и в по-малка степен - от дивиденти и капиталови печалби, при ниско ниво на риск.

Тип фонд: Консервативен договорен фонд
Инвестиционен фокус: Дългови цени книжа и инструменти на паричния пазар
Старт на публично предлагане: 30.01.2006
Минимална инвестиция: 100 лв.
Валута: Български лев (BGN)
Банка депозитар: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Такси на инвеститора
Такса емитиране няма
Такса обратно изкупуване преди 5 месеца 0.50% от НСА за 1 дял
Такса обратно изкупуване след 5 месеца няма
Разход за управление 0.50%

В краткосрочен план целта е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по алтернативни вложения в лева при ниско ниво на риск.

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – КЛОН (България) е осигурило мрежа от офиси, където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ“ОББ Платинум Облигации”. Това са клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.

Котировки за деня 21.01.2021