ОББ Платинум Евро Облигации

ОББ Платинум Евро Облигации
» 10.9243
Нисък Риск Висок

Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на ДФ"ОББ Платинум Евро Облигации" се приемат всеки работен ден в рамките на работното време с клиенти на Банката и Управляващото дружество (виж Точки на продажба).

Минималният размер на инвестицията за придобиване на дялове на ДФ"ОББ Платинум Евро Облигации" е 500 (петстотин) евро.

Подаване на поръчка в клон на ОББ АД

За подаване на поръчка в клон на ОББ АД е необходимо да имате открита разплащателна сметка в Банката.

Подаване на поръчка в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт” АД

При подаване на поръчка за покупка на дялове на ДФ"ОББ Платинум Евро Облигации" в офиса на УД, инвеститорът превежда средствата по събирателната сметка на Фонда в ОББ АД или по сметка на Фонда в Банката-депозитар:

 

Събирателна сметка на ДФ „ОББ ПЕО” в ОББ АД
Събирателна сметка на ДФ „ОББ ПЕО” в Банката-депозитар
Банка:
ОББ АД
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC:
UBBSBGSF
BPBIBGSF
Бенефициент:
„ОББ Асет Мениджмънт” АД
ДФ "ОББ Платинум Евро Облигации"
IBAN (EUR):
BG 10 UBBS 8002 143 649 7910
BG 35 BPBI 7942 1416 4696 01
Основание:
записване на дялове от ДФ „ОББ ЕП"
записване на дялове от ДФ „ОББ ЕП"

Заб. Инвеститорът следва да предостави банковия документ за превода. При поискване на допълнителни услуги същите се заплащат по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт” АД.

Подаване на поръчка чрез електронното банкиране на ОББ АД (U-FUND)

Необходимо е клиентът да има сключен договор за електронно банкиране с ОББ АД.

Необходимо е клиентът да има сключен договор за подаване на поръчки с ОББ Асет Мениджмънт АД.

Необходимо клиентът да влезе в електронно банкиране с "Активни операции".

Поръчки се подават чрез меню U-FUND/"Регистрация на поръчка".

Ако стойността на поръчката е над 30 000 лв., полето за произход на средствата е задължително.

Ако клиентът има сключен договор за систематично инвестиране, получава достъп само до справочната част в U-FUND.

Вход в U-FUND
Ред и условия за подаване на поръчки »

За повече информация инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта на ДФ" ОББ Платинум Евро Облигации".

Котировки за деня 16.10.2019