ОББ Платинум Евро Облигации

ОББ Платинум Евро Облигации
» 11.0093
Нисък Риск Висок

За постигане на целите на ДФ"ОББ Платинум Евро Облигации", Управляващото дружество ще следва консервативна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния му портфейл от ценни книжа и парични средства.

Средствата на ДФ"ОББ Платинум Евро Облигации" ще се инвестират предимно в дългови ценни книжа, деноминирани в евро (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.), приети за търговия на регулираните пазари в държави членки на Европейския съюз инструменти на паричния пазар, деноминирани в евро (краткосрочни държавни ценни книжа, банкови депозити и др.), и в по-малка степен в дялови ценни книжа, деноминирани в евро, приети за търговия на регулираните пазари в държави членки на Европейския съюз, инвестиционни дружества и дялове на договорни фондове, чиито активи и инвестиции са деноминирани в евро, с цел диверсификация на активите в портфейла.

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност, "ОББ Асет Мениджмънт" АД може да осъществява за сметка на ДФ"ОББ Платинум Евро Облигации" срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

За постигане на основните цели на ДФ"ОББ Платинум Евро Облигации" и при управлението на риска, Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривативни финансови инструменти.

Котировки за деня 20.01.2021