ОББ Платинум Евро Облигации

ОББ Платинум Евро Облигации
» 11.0093
Нисък Риск Висок

ДФ"ОББ Платинум Евро Облигации" е консервативен фонд, инвестиращ предимно в корпоративни облигации, депозити, държавни ценни книжа и инструменти на паричния пазар, но деномирани в евро. 

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 2 години.

Инвеститорът в дялове на ДФ"ОББ Платинум Евро Облигации" има дългосрочни инвестиционни цели за нарастване стойността на инвестираните от него средства чрез реализиране на умерена доходност (капиталови печалби, доходи от лихви и дивиденти), като същевременно бъде минимизиран рискът от инвестирането в ценни книжа.

Тип фонд: Консервативен договорен фонд
Инвестиционен фокус: Дългови цени книжа и инструменти на паричния пазар, деномирани в евро
Старт на публично предлагане: 30.05.2010
Минимална инвестиция: 500 евро
Валута: Евро (EUR)
Банка депозитар: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Такси на инвеститора
Такса емитиране няма
Такса обратно изкупуване преди 3 месеца 0.50% от НСА за 1 дял
Такса обратно изкупуване след 3 месеца няма
Разход за управление 0.50%

Типичният инвеститор в дялове на ДФ"ОББ Платинум Евро Облигации" търси професионално управление на инвестираните си средства, висока ликвидност и ниско ниво на риск.

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – КЛОН (България) е осигурило мрежа от офиси, където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ"ОББ Платинум Евро Облигации". Това са клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.

 

Котировки за деня 20.01.2021