ОББ Глобал Дивидент

ОББ Глобал Дивидент
» 10.2242
Нисък Риск Висок

Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на ДФ "ОББ Глобал Дивидент" се приемат всеки работен ден в рамките на работното време с клиенти на Банката и Управляващото дружество (виж Точки на продажба).

Минималният размер на инвестицията за придобиване на дялове на ДФ "ОББ Глобал Дивидент" е 100 (сто) лева.

Минималният размер на месечната вноска при сключване на договор за систематично инвестиране в ДФ "ОББ Глобал Дивидент" е 100 (сто) лева.

Подаване на поръчка в клон на ОББ АД

За подаване на поръчка в клон на ОББ АД е необходимо да имате открита разплащателна сметка в Банката.

Подаване на поръчка в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт” АД

При подаване на поръчка за покупка на дялове на ДФ „ОББ Глобал Дивидент” в офиса на УД, инвеститорът превежда средствата по събирателната сметка на Фонда в ОББ АД или по сметка на Фонда в Банката-депозитар:

 

Събирателна сметка на ДФ „ОББ ГД” в ОББ АД
 
Събирателна сметка на ДФ „ОББ ГД” в Банката-депозитар
 
Банка:
ОББ АД
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC:
UBBS BG SF
BPBI BG SF
Бенефициент:
„ОББ Асет Мениджмънт” АД
ДФ "ОББ Глобал Дивидент"
IBAN (BGN)
BG 46 UBBS 8002 104 495 4240

BG 43 BPBI 7942 1021 6554 01

Основание:
записване на дялове от ДФ „ОББ ГД”
записване на дялове от ДФ „ОББ ГД”

Забележка: Инвеститорът следва да предостави банковия документ за превода. При поискване на допълнителни услуги същите се заплащат по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт” АД.

Подаване на поръчка чрез електронното банкиране на ОББ АД (U-FUND)

Необходимо е клиентът да има сключен договор за електронно банкиране с ОББ АД.

Необходимо е клиентът да има сключен договор за подаване на поръчки с ОББ Асет Мениджмънт АД.

Необходимо клиентът да влезе в електронно банкиране с "Активни операции".

Поръчки се подават чрез меню U-FUND/"Регистрация на поръчка".

Ако стойността на поръчката е над 30 000 лв., полето за произход на средствата е задължително.

Ако клиентът има сключен договор за систематично инвестиране, получава достъп само до справочната част в U-FUND.

Вход в U-FUND

Ред и условия за подаване на поръчки »

За повече информация инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта на ДФ "ОББ Глобал Дивидент".

 

Котировки за деня 16.10.2019