ОББ Глобал Дивидент

ОББ Глобал Дивидент
» 9.6506
Нисък Риск Висок

Средствата на ДФ „ОББ Глобал Дивидент“ ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, които са с потенциал за реализиране на висока дивидентна доходност в дългосрочен план и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в рамките на горепосочените ограничения.

Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ДФ „ОББ Глобал Дивидент“, се формира от приходи от получени дивиденти, от ценови разлики при покупко-продажба на финансови инструменти от портфейла на ДФ “ОББ Глобал Дивидент“, и в по-малка степен – от лихви от дългови ценнни книжа, от банкови депозити и др.

Изборът на инвестиционни инструменти се основава на фундаментален и технически анализ, като преимуществено се подбират книжа, с висок потенциал за реализиране на приходи от дивиденти и растеж на пазарните им цени и реализиране на капиталови печалби.

Основна цел на ДФ "ОББ Глобал Дивидент" е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства чрез реализиране на приходи от дивиденти, капиталови печалби и лихви при умерен до висок риск. Финансова цел на ДФ "ОББ Глобал Дивидент" е нарастване на стойността на издадените от него дялове в дългосрочен план при осигуряване на висока ликвидност на средствата на инвеститорите. За постигане на гореописаните цели, Управляващото дружество следва агресивна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния портфейл от финансови инструменти и парични средства на ДФ "ОББ Глобал Дивидент".

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност Управляващото дружество може да осъществява за сметка на ДФ "ОББ Глобал Дивидент" срочни сделки при придобиването и продажбата на финансови инструменти, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

За постигане на основните цели на ДФ "ОББ Глобал Дивидент" и при управлението на риска Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривати.

Котировки за деня 21.01.2021