ОББ Глобал Дивидент

ОББ Глобал Дивидент
» 9.6506
Нисък Риск Висок

ДФ "ОББ Глобал Дивидент" инвестира предимно в акции на утвърдени, стабилни компании, които регулярно изплащат дивидент на своите акционери, както и възможност за реализиране на капиталови печалби.

Средствата на ФОНДА ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, които са с потенциал за реализиране на висока дивидентна доходност в дългосрочен план и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 5 години.

Тип фонд: Договорен фонд с фокус в акции
Инвестиционен фокус: Дялови ценни книжа на компании, които са с висок потенциал за реализиране на приходи от дивиденти, със стабилно развити бизнеси и с добър фундамент, допуснати до или търгувани на регулираните пазари.
Старт на публично предлагане: 11.04.2016
Минимална инвестиция: 100 лева
Валута: Български лев (BGN)
Банка депозитар: Юробанк България АД
Такси на инвеститора
Такса по емитиране за инвестиции - до 25 000 лв 2%
Такса по емитиране за инвестиции - 25 000 - 100 000 лв 1.50%
Такса по емитиране за инвестиции - 100 000 - 200 000 лв 1%
Такса по емитиране за инвестиции над 200 000 лв няма
Такса за обратно изкупуване няма
Разход за управление 2.50%

ДФ "ОББ Глобал Дивидент " е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на ДФ “ОББ Глобал Дивидент”.

Котировки за деня 21.01.2021