ОББ Глобал Детски Фонд

» 10.3653
Нисък Риск Висок

За постигане на основните цели на ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" и при управлението на риска Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривати.

Средствата на ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд“ ще се инвестират в глобален мащаб, предимно в дялови ценни книжа (акции) на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и услуги свързани с отглеждането и грижата за деца, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в рамките на горепосочените ограничения. 

Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд“, се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на финансови инструменти от портфейла на ДФ " ОББ Глобал Детски Фонд ", от получени дивиденти и в по-малка степен – от лихви от дългови финансови инструменти, от банкови депозити и др.
Изборът на инвестиционни инструменти се основава на фундаментален и технически анализ, като преимуществено се подбират книжа, с потенциал за растеж на пазарните им цени и реализиране на капиталови печалби, както и реализиране на приходи от дивиденти.

Основна цел на ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" е в дългосрочна да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства чрез реализиране на предимно капиталови печалби и приходи от дивиденти и в по-малка степен на лихви, при умерен до висок риск. Финансова цел на ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" е нарастване на стойността на издадените от него дялове в дългосрочен план при осигуряване на висока ликвидност на средствата на инвеститорите. За постигане на гореописаните цели, Управляващото дружество следва агресивна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния портфейл от финансови инструменти и парични средства на ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд"

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност Управляващото дружество може да осъществява за сметка на ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" срочни сделки при придобиването и продажбата на финансови инструменти, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

 

 

Котировки за деня 21.01.2021