ОББ Глобал Детски Фонд

» 10.3653
Нисък Риск Висок

ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" е първият по рода си фонд инвестиращ предимно в акции на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и/или услуги свързани с отглеждането и грижата за децата.

Средствата на ФОНДА ще се инвестират в глобален мащаб, предимно в дялови ценни книжа (акции) на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и услуги свързани с отглеждането и грижата за деца.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 5 години.

Тип фонд: Договорен фонд с фокус в акции
Инвестиционен фокус: Дялови ценни книжа на компании, чиято дейност обхваща производството на продукти и услуги, които са свързани с отглеждането и грижата за децата.
Старт на публично предлагане: 31.03.2016
Минимална инвестиция: 100 лева
Валута: Български лев (BGN)
Банка депозитар: Юробанк България АД
Такси на инвеститора
Такса по емитиране за инвестиции - до 25 000 лв 2%
Такса по емитиране за инвестиции - 25 000 - 100 000 лв 1.50%
Такса по емитиране за инвестиции - 100 000 - 200 000 лв 1%
Такса по емитиране за инвестиции над 200 000 лв няма
Такса за обратно изкупуване няма
Разход за управление 2.50%

ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на ДФ “ОББ Глобал Детски Фонд”.

Котировки за деня 21.01.2021