ОББ Глобал Растеж

ОББ Глобал Растеж
» 13.0891
Нисък Риск Висок

Състав и структура на активите при управление на инвестиционния портфейл на ДФ “ОББ Глобал Растеж"

За постигане на основните цели на ДФ "ОББ Глобал Растеж" и при управлението на риска, Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривати.

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност Управляващото дружество може да осъществява за сметка на ДФ "ОББ Глобал Растеж " срочни сделки при придобиването и продажбата на финансови инструменти, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

Основна цел на ДФ "ОББ Глобал Растеж" е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства чрез реализиране на предимно капиталови печалби и в по-малка степен на приходи от дивиденти и лихви при умерен до висок риск. Финансова цел на ДФ "ОББ Глобал Растеж" е нарастване на стойността на издадените от него дялове в дългосрочен план при осигуряване на висока ликвидност на средствата на инвеститорите. За постигане на гореописаните цели, Управляващото дружество следва агресивна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния портфейл от финансови инструменти и парични средства на ДФ „ОББ Глобал Растеж“.

Изборът на инвестиционни инструменти се основава на фундаментален и технически анализ, като преимуществено се подбират книжа, с висок потенциал за растеж на пазарните им цени и реализиране на капиталови печалби.

Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ДФ „ОББ Глобал Растеж“, се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на финансови инструменти от портфейла на ДФ „ОББ Глобал Растеж“, и в по-малка степен от получени дивиденти и лихви от дългови ценни книжа, от банкови депозити и др.

Средствата на ДФ „ОББ Глобал Растеж“ ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, чийто приходи и печалби се очаква да ръстът с темпове над средните за пазара, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в рамките на горепосочените ограничения.

 

Котировки за деня 20.01.2021