ОББ Глобал Растеж

ОББ Глобал Растеж
» 13.0891
Нисък Риск Висок

ДФ "ОББ Глобал Растеж"  инвестира предимно в акции на водещи и динамично развиващи се компании, които реинвестират печалбите си в нови проекти. Очакванията за представяне и най-вече потенциал за растеж на тези компании е да надвишават средните стойности на пазарите.

Средствата на ФОНДА ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, чиито приходи и печалби се очаква да растат с темпове над средните за пазара, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 5 години.

Тип фонд: Договорен фонд с фокус в акции
Инвестиционен фокус: Дялови ценни книжа на компании, които избират да реинвестират печалбите си в разширяване на бизнеса, придобивания на конкуренти, развойна и научна дейност. Не изплащат дивиденти или изплащат ниски такива.
Старт на публично предлагане: 11.04.2016
Минимална инвестиция: 100 лева
Валута: Български лев (BGN
Банка депозитар: Юробанк България АД
Такси на инвеститора
Такса по емитиране за инвестиции - до 25 000 лв 2%
Такса по емитиране за инвестиции - 25 000 - 100 000 лв 1.50%
     Такса по емитиране за инвестиции - 100 000 - 200 000 лв      1%
Такса по емитиране за инвестиции над 200 000 лв няма
Такса за обратно изкупуване няма
Разход за управление 2.50%

ДФ "ОББ Глобал Растеж" е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на ДФ “ОББ Глобал Растеж”.

Котировки за деня 20.01.2021