ОББ Премиум Акции

ОББ Премиум Акции
» 10.6590
Нисък Риск Висок

Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на ДФ "ОББ Премиум Акции" се приемат всеки работен ден в рамките на работното време с клиенти на Банката и Управляващото дружество (виж Точки на продажба).

Минималният размер на инвестицията за придобиване на дялове на ДФ "ОББ Премиум Акции" е 100 (сто) лева.

Минималният размер на месечната вноска при сключване на договор за систематично инвестиране в ДФ "ОББ Премиум Акции" е 20 (двадесет) лева.

Минималният неснижаем остатък при обратно изкупуване на дялове на ДФ "ОББ Премиум Акции" е 10 (десет) дяла.

Подаване на поръчка в клон на ОББ АД

За подаване на поръчка в клон на ОББ АД е необходимо да имате открита разплащателна сметка в Банката.

Подаване на поръчка в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт”АД (в предвидените в Проспекта на фонда случаи)

При подаване на поръчка за покупка на дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции” в офиса на УД, инвеститорът превежда средствата по събирателната сметка на Фонда в ОББ АД или по сметка на Фонда в Банката-депозитар:

 

Събирателна сметка на
ДФ „ОББ ПА” в
ОББ АД
Събирателна сметка на
ДФ „ОББ ПА” в
Банката-депозитар
Банка:
ОББ АД
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC:
UBBSBGSF
BPBIBGSF
Бенефициент:
„ОББ Асет Мениджмънт” АД
ДФ "ОББ Премиум Акции"
IBAN (BGN):
BG 87 UBBS 8002 107 337 7412
BG 41 BPBI 7942 1070 5769 02
Основание:
записване на дялове от ДФ „ОББ ПА”
записване на дялове от ДФ „ОББ ПА”

Заб. Инвеститорът следва да предостави банковия документ за превода. При поискване на допълнителни услуги същите се заплащат по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт” АД.

Подаване на поръчка чрез електронното банкиране на ОББ АД (U-FUND)

Необходимо е клиентът да има сключен договор за електронно банкиране с ОББ АД.

Необходимо е клиентът да има сключен договор за подаване на поръчки с ОББ Асет Мениджмънт АД.

Необходимо клиентът да влезе в електронно банкиране с "Активни операции".

Поръчки се подават чрез меню U-FUND/"Регистрация на поръчка".

Ако стойността на поръчката е над 30 000 лв., полето за произход на средствата е задължително.

Ако клиентът има сключен договор за систематично инвестиране, получава достъп само до справочната част в U-FUND.

Вход в U-FUND

Ред и условия за подаване на поръчки »

За повече информация инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта на ДФ "ОББ Премиум Акции".

Котировки за деня 20.08.2019