ОББ Премиум Акции

ОББ Премиум Акции
» 9.9927
Нисък Риск Висок

ДФ “ОББ Премиум Акции” е фонд с фокус предимно в акции на български компании, търгувани на Българска фондова борса, които имат висок потенциал за растеж, но и имат изменения в цените си в краткосречен план.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 5 години.

ДФ “ОББ Премиум Акции” е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на фонда.

Тип фонд: Договорен фонд с фокус в акции
Инвестиционен фокус: Акции на Българска Фондова Борса
Старт на публично предлагане:      30.01.2006
Минимална инвестиция: 100 лв.
Валута: Български лев (BGN)
Банка депозитар: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Такси на инвеститора
Такса емитиране няма
      Такса обратно изкупуване преди 18 месеца      0.40% от НСА за 1 дял
Такса обратно изкупуване след 18 месеца няма
Разход за управление 2.90%

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – КЛОН (България) е осигурило мрежа, където инвеститорите могат да подават поръчки за покупка и продажба на дялове на ДФ “ОББ Премиум Акции”. Това са  клоновете на “Обединена Българска Банка” АД в страната.

Котировки за деня 21.01.2021