ОББ Глобал Фарм Инвест

ОББ Глобал Фарм Инвест
» 26.6611
Нисък Риск Висок

За постигане на основните цели на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест" и при управлението на риска Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривати. 

Средствата на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест"  ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, опериращи в сектора здравеопазване, основно във фармацевтичния отрасъл, биотехнологиите и сегмента медицинска апаратура, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в рамките на горепосочените ограничения. 

Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест", се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест", от получени дивиденти и в по-малка степен – от лихви от дългови ценнни книжа, от банкови депозити и др.

Изборът на инвестиционни инструменти се основава на фундаментален и технически анализ, като преимуществено се подбират книжа, с висок потенциал за растеж на пазарните им цени и реализиране на капиталови печалби.

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност Управляващото дружество може да осъществява за сметка на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест"  срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

 

 

 

Котировки за деня 21.01.2021