ОББ Патримониум Земя

ОББ Патримониум Земя
» 17.4533
Нисък Риск Висок

Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на ДФ "ОББ Патримониум Земя" се приемат всеки работен ден в рамките на работното време с клиенти на Банката и Управляващото дружество (виж Точки на продажба).

Минималният размер на инвестицията за придобиване на дялове на ДФ "ОББ Патримониум Земя" е 100 (сто) лева.

Минималният размер на месечната вноска при сключване на договор за систематично инвестиране в ДФ "ОББ Патримониум Земя" е 20 (двадесет) лева.

Минималният неснижаем остатък при обратно изкупуване на дялове на ДФ "ОББ Патримониум Земя" е 10 (десет) дяла.

Подаване на поръчка в клон на ОББ АД

За подаване на поръчка в клон на ОББ АД е необходимо да имате открита разплащателна сметка в Банката.

Подаване на поръчка в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт” АД

При подаване на поръчка за покупка на дялове на ДФ „ОББ Патримониум Земя” в офиса на УД, инвеститорът превежда средствата по събирателната сметка на Фонда в ОББ АД или по сметка на Фонда в Банката-депозитар:

 
Събирателна сметка на ДФ „ОББ ПЗ” в ОББ АД
Събирателна сметка на ДФ „ОББ ПЗ” в Банката-депозитар
Банка:
ОББ АД
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC:
UBBSBGSF
BPBIBGSF
Бенефициент:
„ОББ Асет Мениджмънт” АД
ДФ "ОББ Патримониум Земя"
IBAN (BGN):
BG 07 UBBS 8002 107 502 2420
BG 18 BPBI 7942 507 886 0301
Основание:
записване на дялове от ДФ „ОББ ПЗ”
записване на дялове от ДФ „ОББ ПЗ”

Заб. Инвеститорът следва да предостави банковия документ за превода. При поискване на допълнителни услуги същите се заплащат по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт” АД.

Подаване на поръчка чрез електронното банкиране на ОББ АД (U-FUND)

Необходимо е клиентът да има сключен договор за електронно банкиране с ОББ АД.

Необходимо е клиентът да има сключен договор за подаване на поръчки с ОББ Асет Мениджмънт АД.

Необходимо клиентът да влезе в електронно банкиране с "Активни операции".

Поръчки се подават чрез меню U-FUND/"Регистрация на поръчка".

Ако стойността на поръчката е над 30 000 лв., полето за произход на средствата е задължително.

Ако клиентът има сключен договор за систематично инвестиране, получава достъп само до справочната част в U-FUND.

Вход в U-FUND

 

Ред и условия за подаване на поръчки »

За повече информация инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта на ДФ "ОББ Патримониум Земя".

Котировки за деня 12.07.2019