ОББ Патримониум Земя

ОББ Патримониум Земя
» 17.3236
Нисък Риск Висок

ДФ "ОББ Патримониум Земя" следва умерено агресивна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния портфейл.

Средствата на фонда се инвестират предимно в акции на емитенти от Аграрния сектор и дружества от хранително-вкусовата промишленост приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, както и в АДСИЦ, инвестиращи преимуществено в земеделска земя, офисни и логистични площи, които имат висок потенциал за растеж.

АДСИЦ, инвестиращи преимуществено в земеделска земя, офисни и логистични площи, както и акции на в

За структуриране и поддържане на диверсифициран инвестиционен портфейл и с оглед предпазване на средствата на инвеститорите от неблагоприятни пазарни тенденции, активите на ДФ "ОББ Патримониум Земя" се инвестират и в дългови ценни книжа, издадени от компании в преимуществените сектори на инвестиране.

Доходността, реализирана от управлението на активите на ДФ "ОББ Патримониум Земя" ,  се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на ДФ "ОББ Патримониум Земя", от получени дивиденти и в по-малка степен – от лихви от дългови ценни книжа, от банкови депозити и др.

Изборът на инвестиционни инструменти се основава на фундаментален и технически анализ, като преимуществено се подбират книжа с висок потенциал за растеж на пазарните им цени и реализиране на капиталови и дивидентни печалби.
За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност "ОББ Асет Мениджмънт "АД може да осъществява за сметка на ДФ "ОББ Патримониум Земя" срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

За постигане на целите на ДФ "ОББ Патримониум Земя" и при управлението на риска "ОББ Асет Мениджмънт "АД може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривати не нарушаващи основната инвестиционна насоченост на ДФ "ОББ Патримониум Земя"

 

Котировки за деня 20.01.2021