Академия

Материален (физически) актив – актив имащ стойност поради неговите същност и свойства. Метали, стоки, земя и недвижими имоти са примери за материални активи.

Финансов актив - актив, от който произлиза стойност поради договорни отношения. Акции, облигации, банкови депозити и други подобни са примери за финансови активи. За разлика от материалните (физически) активи, финансовите активи не е задължително да имат физическа стойност.

Котировки за деня 19.09.2019