Речник

Администриране на ценни книжа
"Администриране на ценни книжа" е извършване по договор с публично дружество или емитент на дългови ценни книжа за тяхна сметка на действия, свързани с упражняване на правата по ценни книжа, като разпределяне на дивиденти, лихви, главници, права, безплатни ценни книжа, осъществяване или контролиране на плащания във връзка с ценните книжа, разпространяване на отчети и информация за общи събрания и други действия, свързани с гореизброените.
Актив

Актив е:

а) ресурс с икономическа стойност, притежаван от компания, държава или индивид с цел получаване на бъдещи приходи.

б) частта от счетоводния баланс, която показва какво притежава дадена фирма.

Акции

Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял.

Акционер
"Акционер" е лице, което пряко или непряко притежава:
а) акции на емитента от свое име и за своя сметка;
б) акции на емитента от свое име, но за сметка на друго лице;
в) депозитарни разписки, в който случай притежателите на депозитарните разписки се смятат за акционери на базовите акции, за които депозитарните разписки са издадени.
Акционерен капитал

Статия в баланса, показваща номиналната стойност на всички пуснати в обращение акции на фирмата.

Котировки за деня 16.11.2017