Идея за подарък

ПОДАРЪК С БЪДЕЩЕ

ВАУЧЕР ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ОББ ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ

Инвестирайте в бъдещето на своите близки, като им подарите ваучер на стойност от 100 до 500 лв. под формата на дялове.

ВАУЧЕР ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ОББ ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ

Ваучерът може да бъде закупен единствено и само в клоновата мрежа на „ОББ“ АД в гр. София, както и в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД в гр. София на бул.„Витоша" 89 Б ет.6. Той става валиден единствено след депозирането му лично от страна на Приносителя, за чиято сметка е издаден.

Ваучерът е валиден за срок от 1 месец, считано от датата на закупуването му. В случай на неявяване на Приносителя в рамките на едномесечния срок, паричните средства се възстановяват на Купувача по посочената от него банкова сметка в срок от 3 работни дни.

При депозиране на ваучера, Приносителят се задължава да представи своя ваучер и документ за самоличност. Управляващото дружество запазва представения ваучер в оригинал. Записването на дялове ще бъде извършено по цена, валидна за деня на явяване на Приносителя на ваучера в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, а поръчката може да бъде изпълнена по емисионна стойност в рамките на 24 часа.

Котировки за деня 22.05.2019