Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Дейност

„Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон“ КТЧ е универсален правоприемник на „ОББ Асет Мениджмънт“ EАД
и извършва дейност под търговската марка ОББ Асет Мениджмънт

Предмет на дейност:

1. Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: a) Управление на инвестициите; б) Администриране на дяловете, включително: (1) правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите; (2) искания за информация на инвеститорите; (3) оценка на активите и изчисляване цената на дяловете; (4) контрол за спазване на законовите изисквания; (5) управление на риска; (6) водене на книгата на притежателите на дялове; (7) разпределение на дивиденти и други плащания; (8) издаване, продажба и обратно изкупуване на дяловe; (9) изпълнение на договори; (10) водене на отчетност. c) Маркетингови услуги, включително съдействие на Обединена Българска Банка АД ("ОББ") като дистрибутор в продажбите и маркетинга, свързани с инвестиционния процес, портфейлния подход и продуктово развитие. д) управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента. 2. Всяка друга дейност, разрешена от приложимия закон. В случай, че за определени дейности е необходимо изрично разрешение от компетентен орган, те ще се осъществяват само след получаване на съответно разрешение.

Назад