Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика.

Описание

Подфондът е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, който е захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“). Подфондът е захранващ подфонд и инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F shares BG class), деноминирани в евро, на главен подфонд Хорайзън Кей Би Си Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ (Horizon KBC Defensive Tolerant Responsible Investing), който е инвестиционно подразделение на Хорайзън Н.В. (Horizon N.V.), инвестиционно дружество от отворен тип, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Белгия, със седалище и адрес на управление: Хавенлаан 2, В-1080, гр. Брюксел, Белгия и управлявано от Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.).

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика. Това дава отражение в стремежа му към генерирането на капиталови печалби и приходи. За тази цел активите на главния подфонд предимно се инвестират пряко или косвено, чрез свързани финансови инструменти, в облигации.

Главният подфонд инвестира пряко или косвено в различни класове активи, като например акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент от акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („компонент от облигации“), инструменти на паричния пазар („ИПП“), пари и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (вкл. непреки инвестиции в недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковите пазари). Целевото разпределение на активите на главния подфонд е 30% за компонента от акции и 70% за компонента от облигации. Това разпределение може да бъде значително променено и в тази връзка, главният подфонд може да инвестира значителна част от активите си в класове активи, които не са включени в целевото разпределение (като ИПП и пари). Компонентът от акции може да възлиза на макс. 45% от активите на главния подфонд.

Мениджърите на главния подфонд обръщат един път и половина повече внимание на риска от понижаване, отколкото на потенциала за ръст, поради което частта от портфейла, която може да бъде инвестирана в активи с по-ниско ниво на риск, като пари и ИПП, в ситуация на несигурни и/или променливи пазари, може да бъде между 5% и 40% от всички активи.

NAV per unit към дата: 18.07.2024
10.8667
по-отбранителен по-динамичен

Тип фонд: Под-фонд на ОББ ЕкспертИйз
ISIN код
BG9000004226
Управляващо дружество KBC Asset Management NV
Банка депозитар ОББ АД
Дистрибутор ОББ АД
Старт на публичното предлагане 04.04.2022 г.
Валута: Лева

 

 

Такса за записване 1.50%
Такса обратно изкупуване до 1 м след записването 5%
Такса обратно изкупуване след 1 месец няма
Годишна дистрибуторска такса 0.46%
Годишна такса за управление 0.20%
**Други такси на годишна основа 2.11%

 

*ВАЖНО! Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства.

С детайлно описание на целите и инвестиционната политика на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен можете да се запознаете в “Документ с ключова информация за инвеститорите“ на български език.

Информацията, предоставена в настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране във финансови инструменти и не следва да се тълкува като такава. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди вземане на инвестиционно решение. Допълнителна информация за рисковете може да се получи в клоновете на банката или тук. https://www.ubb.bg/business-clients/business-treasury/business-mifid

 

** ВАЖНО! При изчислението на „други такси на годишна основа“ се включват разходи, както на захранващата схема, така и на главния фонд, обявени съгласно техните проспекти и изчислени на база на прогнозни разходи за период от 1 година напред.

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант