Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

KBC Defensive Tolerant

Описание

KBC Defensive Tolerant - под-фонд на KBC Horizon се стреми да постигне възможно най-висока възвръщаемост чрез инвестиране на набраните парични средства в съответствие с инвестиционната политика на KBC Asset Management NV. Фондът инвестира пряко или непряко в различни класове активи, като акции и/или инвестиции, свързани с акции („дял в акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („дял в облигации"), инструменти на паричния пазар, парични средства и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително недвижимо имущество, както и финансови инструменти, свързани с движението на цените на стоковия пазар).

Целевото разпределение на активи е 30% инвестиции в акции и/или инвестиции, свързани с акции („дял в акции“)и 70% инвестиции в облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („дял в облигации"). Целевото разпределение може да има отклонения в съответствие с инвестиционната политика на KBC Asset Management NV. Поради това, фондът може да инвестира в класове активи, които не са включени в целевото разпределение на активи, както и инструменти на паричния пазар и парични средства. Делът в акции може да се увеличи максимум до 45% от активите на фонда. Делът в акции се инвестира в подбор от акции от световен мащаб, независимо от регион, сектор или сфера. При прилагане на инвестиционната политика на KBC Asset Management NV, се прави анализ на финансовото и икономическото развитие и перспективите за конкретни региони, сектори и сфери. Ако условията на финансовите пазари са несигурни, волатилни или и двете, част от портфейла може също така да бъде превърната в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като парични средства). Ако делът в акции се представя по-добре от дела в облигации или обратното, при управлението на инвестициите може да се използва част от портфейла за закупуване на допълнителни активи от класа с най-добри резултати измежду тези два класа и да се продадат активи от класа с най-лоши резултати.

Вниманието при управлението на инвестициите е насочено един път и половина повече към намаляване на риска отколкото към потенциала за нарастване на инвестицията. Колкото повече внимание се обръща на риска от движение надолу, толкова по-голяма част от портфейла при несигурни и/или волатилни пазарни условия може да се преобразува в инвестиции с по-нисък риск, като напр. парични средства и инструменти на паричния пазар. Портфейлът е съставен основно от фондове, управлявани от дружество от групата на KBC, на базата на критерии като прозрачност на инвестиционната политика на тези фондове и дали тяхната стратегия е в съответствие с инвестиционната стратегия на този фонд.

по-отбранителен по-динамичен

Тип фонд: Под-фонд на белгийски взаимен фонд Horizon
ISIN код BE6307322915
Управляващо дружество KBC Asset Management NV
Банка депозитар KBC Bank NV
Дистрибутор ОББ АД
Старт на публично предлагане: 01.02.2019
Валута: Евро

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант