Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

KBC ExpertEase Dynamic Tolerant

Описание

KBC ExpertEase Dynamic Tolerant - под-фонд на KBC Horizon се стреми да постигне възможно най-висока възвръщаемост чрез инвестиране на набраните парични средства в съответствие с инвестиционната политика на KBC Asset Management NV. Фондът инвестира пряко или непряко в различни класове активи, като акции и/или инвестиции, свързани с акции („дял в акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („дял в облигации"), инструменти на паричния пазар, парични средства и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително недвижимо имущество, както и финансови инструменти, свързани с движението на цените на стоковия пазар).

Целевото разпределение на активи е 55% за дела в акции и 45% за дела в облигации. Целевото разпределение може да има значително отклонение в съответствие с инвестиционната политика на KBC Asset Management NV, както е илюстрирано по-долу. Поради това фондът може да инвестира значителна част от своите активи в класове активи, които не са включени в целевото разпределение (като инструменти на паричния пазар и парични средства). Делът в акции може да се увеличи максимум до 70% от фонда.

При прилагане на инвестиционната политика на KBC Asset Management NV, се прави анализ на финансовото и икономическото развитие и перспективите за конкретни региони, сектори и сфери. Ако условията на финансовите пазари са несигурни, волатилни или и двете, част от портфейла може също така да бъде превърната в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и парични средства). Ако делът в акции се представя по-добре от дела в облигации или обратното, мениджърите вероятно могат да използват част от портфейла за закупуване на допълнителни активи от класа с най-добри резултати измежду тези два класа и да продадат активи от класа с най-лоши резултати.

Мениджърите отделят един път и половина повече внимание към намаляване на риска отколкото към потенциала за нарастване на инвестицията. Колкото повече внимание се обръща към намаляване на риска, толкова по-голяма част от портфейла при несигурни и/или волатилни пазарни условия, може да се преобразува в инвестиции с по-нисък риск, като напр. парични средства и инструменти на паричния пазар.

 

Портфейлът е съставен основно от фондове, управлявани от дружество от групата на КБС, на базата на критерии като прозрачност на инвестиционната политика на тези фондове и дали тяхната стратегия е в съответствие с инвестиционната стратегия на този фонд.

по-отбранителен по-динамичен

Тип фонд: Под-фонд на белгийски взаимен фонд Horizon
ISIN код BE6307324937
Управляващо дружество KBC Asset Management NV
Банка депозитар KBC Bank NV
Дистрибутор ОББ АД
Старт на публично предлагане: 01.02.2019
Валута: Евро

 

 

Такса за записване 1.50%
Такса обратно изкупуване до 1 м след записването 5%
Такса обратно изкупуване след 1 месец няма
Годишна дистрибуторска такса 1.113%
Годишна такса за управление 0.477%
Други такси на годишна основа 0.873%

 

*ВАЖНО! Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства.

С детайлно описание на целите и инвестиционната политика на ExpertEase Dynamic Tolerant можете да се запознаете в “Документ с ключова информация за инвеститорите“ на български език.

На този линк https://www.kbc.be/retail/en/processes/investments/fund-finder.html?zone=topnav, като въведете ISIN BE6307324937 в поле “Name ISIN” на интересуващия Ви под-фонд, ще можете да видите актуалната нетна стойност на активите към последна дата на публикуване, както и подробна информация на английски език за конкретния фонд.

Информацията, предоставена в настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране във финансови инструменти и не следва да се тълкува като такава. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди вземане на инвестиционно решение. Допълнителна информация за рисковете може да се получи в клоновете на банката или тук. https://www.ubb.bg/business-clients/business-treasury/business-mifid

 

От линковете по-долу, можете да се запознаете с Годишния и Шестмесечния отчет на английски език:

Годишен отчет

Шестмесечен отче

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант