Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

ОББ Платинум България

Считано от 12.11.2021г., ДФ „ОББ Платинум Облигации“ е с ново наименование ДФ „ОББ Платинум България” като фондът се трансформира в захранваща схема на белгийския договорен фонд „Хорайзън Платинум Портфолио“, управляван от „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В.“, Белгия. Подробности за промените в инвестиционната политика са публикувани в Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта на ДФ „ОББ Платинум България“. Повече информация може да получите в Зона на инвеститора или като посетите клон на ОББ АД.

Описание

ДФ „ОББ Платинум България" е захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“), която инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F share BG class), на главен подфонд Хорайзън Платинум Портфолио (Horizon Platinum Portfolio).

Главният фонд е глобален смесен „балансиран“ фонд като целта му е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери като инвестира в балансиран портфейл от акции, облигации и парични средства.

Главният подфонд инвестира частично в световна селекция от инвестиции и частично в инвестиции в Централна и Източна Европа. Целевото разпределение на инвестициите на главния подфонд в класове активи е 70% в облигации и/или свързани с облигации инвестиции („компонент на инвестиции в облигации“) и 30% в акции и сходни на акциите инструменти („компонент на дялови инвестиции“). Това разпределение може да варира в съответствие с инвестиционната стратегия на управляващото дружество, в т.ч. да се правят инвестиции в други активи.

Целевото разпределение на компонента на дялови инвестиции е 15% в световна селекция от инвестиции от всеки регион, сектор или сфера и 15% в български акции. Целевото разпределение на компонента на инвестиции в облигации е 20% в световна селекция от дългови инструменти от всеки регион, сектор или сфера и 50% в селекция от дългови инструменти от Централна и Източна Европа. Компонентът на инвестиции в облигации е съставен от облигации и дългови ценни книжа, емитирани от компании и от държавни ценни книжа. Инструментите могат да имат всякакъв падеж.

Фондът е деноминиран в лева.

Минимална сума на инвестиция: 100 лева (при Систематичен Инвестиционен План минималната месечна инвестиция възлиза на 20 лева)

Препоръка: възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си по-рано от 3 години и по-късно от 5 години.

НСА за един дял към дата: 23.06.2022
13.6296
по-отбранителен по-динамичен

Тип фонд: Балансиран договорен фонд
ISIN код: BG9000009050
Управляващо дружество: KBC Asset Management NV
Банка депозитар: ОББ АД
Дистрибутор: ОББ АД
Старт на публично предлагане: 30.01.2006
Валута: Лева

 

 

Такса за записване: 1,50%
Такса обратно изкупуване до 1 месец след записването: 5% 
Такса обратно изкупуване след 1 месец: няма
Годишна дистрибуторска такса:  0.812%
Годишна такса за управление:  0.348%
**Други такси на годишна основа: 0.320%

 

*ВАЖНО! Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства.

С детайлно описание на целите и инвестиционната политика на ДФ „ОББ Платинум България" можете да се запознаете в “Документ с ключова информация за инвеститорите“ на български език.

Информацията, предоставена в настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране във финансови инструменти и не следва да се тълкува като такава. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди вземане на инвестиционно решение. Допълнителна информация за рисковете може да се получи в клоновете на банката или тук. https://www.ubb.bg/business-clients/business-treasury/business-mifid

** ВАЖНО! При изчислението на „други такси на годишна основа“ се включват разходи, както на захранващата схема, така и на главния фонд, обявени съгласно техните проспекти и изчислени на база на прогнозни разходи за период от 1 година напред.

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант